Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Gweithgareddau'r Capel

Yn ychwanegol at y gwasanaethau a gynhelir yn y capel bob Sul, mae nifer o weithgareddau eraill yn cael eu cynnal yma.
Dyma rai ohonyn nhw.


Grŵp Help Llaw

Mae'r Grŵp Help Llaw yn cyfarfod am 2.30 o'r gloch bob prynhawn Mercher, ac eithrio'r prynhawn Mercher cyntaf yn y mis a thymor y gwyliau.

Gallwch droi i mewn am gwmni a mwynhau paned a sgwrs, ac os dymunwch hynny, gallwch ymuno mewn gweithgareddau i estyn llaw i'r anghenus, e.e. casglu newid mân at Water Aid, gwau myffiau ar gyfer cleifion dementia, ac yn y blaen.

Mae'r gwahoddiad yn agored i bawb, croeso cynnes i chi.

Shân Hayward
Ysgrifennydd
(01970 828268)

Paratoi ar gyfer Cinio Bara a Chaws, Mai 2007

Cymdeithas y Chwiorydd

Mae chwiorydd y Garn yn cyfarfod yn fisol am 2.30 o'r gloch ar y dydd Mercher cyntaf yn y mis o Fedi hyd Ebrill.

Nod y cyfarfod yw helpu i gynnal y gymdeithas o fewn a thu allan i'r Eglwys gyda defosiwn a siaradwr/wraig, a mwynhau sgwrs dros baned o de. Rhydd y casgliad gyfle hefyd i gyfrannu ychydig at sawl achos da.

Mae croeso i unrhyw un droi i mewn atom.

Llinos Dafis
Cadeirydd

Shân Hayward
Ysgrifennydd
Marian Delyth a

Y Gymdeithas Lenyddol

Mae'r gymdeithas yn cwrdd yn fisol o fis Hydref hyd fis Mawrth, gan wahodd gwahanol siaradwyr i'n hannerch. Mae'r testunau'n amrywio o'r llenyddol i'r cyffredinol.

Cynhelir y cyfarfodydd ar nos Wener am 7.30 o'r gloch rhwng mis Hydref a mis Mawrth.

Croeso cynnes i chi ymuno gyda ni.

Janet Roberts
Ysgrifennydd


Y Gymanfa Ganu

Mae gan Gapel y Garn draddodiad cerddorol llewyrchus iawn sy'n ymestyn yn ôl i gyfnod J T Rees, un a wasanaethodd y capel am dros drigian mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn sefydlwyd a ffynnodd yr Ysgol Gân a Chymanfa Ganu Dosbarth y Garn.

Olynwyd J T Rees a Tom Jones, Felin Gyffin, gan y ddau frawd William Llewelyn ac Alfred Edwards. Ar eu hôl hwy parhawyd i hyfforddi cantorion ar gyfer y gymanfa ganu gan ddwy o ddisgyblion J T Rees: Gaenor Hall yng ngofal yr oedolion a Bethan Jones yng ngofal y plant. Yn ystod nawdegau'r ganrif ddiwethaf cynorthwywyd Gaenor a Bethan gan Alan Wynne Jones, Mair Evans a Llio James.

Yn sgil cyhoeddi Caneuon Ffydd penderfynwyd cael un detholiad cyffredin ar gyfer cymanfaoedd canu pob enwad anghydffurfiol. Cam naturiol, felly, oedd i holl gapeli gogledd-orllewin Ceredigion uno i gynnal un gymanfa ganu yn flynyddol, a digwyddodd hynny am y tro cyntaf yng Nghapel Bethel, Aberystwyth, yn 2004.

Cynhaliwyd Cymanfa 2016 yng Nghapel Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth, ar 8 Mai. Yn y cyfarfod i'r plant yn y bore, cafwyd cyflwyniadau ar y thema 'Y Tŷ ar y Tywod a'r Tŷ ar y Graig' gan Mrs Dulcie James a'r Parch Andrew Lenny. Lediwyd yr emynau gan blant ysgolion Sul y cylch ac arweiniwyd y canu gan Mr Alan Wynne Jones. Mr David Griffiths, Aberystwyth, oedd yr arweinydd yng Nghymanfa'r Oedolion yn yr hwyr.©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu