Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Gweithgareddau'r Capel

Yn ychwanegol at y gwasanaethau a gynhelir yn y capel bob Sul, mae nifer o weithgareddau eraill yn cael eu cynnal yma.
Dyma rai ohonyn nhw.


Grŵp Help Llaw

Mae'r Grŵp Help Llaw yn cyfarfod am 2 o'r gloch bob prynhawn Mercher, ac eithrio'r prynhawn Mercher cyntaf yn y mis a thymor y gwyliau.

Gallwch droi i mewn am gwmni a mwynhau paned a sgwrs, ac os dymunwch hynny, gallwch ymuno mewn gweithgareddau i estyn llaw i'r anghenus, e.e. casglu newid mân at Water Aid, gwau myffiau ar gyfer cleifion dementia, ac yn y blaen.

Mae'r gwahoddiad yn agored i bawb, croeso cynnes i chi.

Shân Hayward
Ysgrifennydd


Paratoi ar gyfer Cinio Bara a Chaws, Mai 2007

Cymdeithas y Chwiorydd

Mae chwiorydd y Garn yn cyfarfod yn fisol am 2 o'r gloch ar y dydd Mercher cyntaf yn y mis o Fedi hyd Ebrill.

Nod y cyfarfod yw helpu i gynnal y gymdeithas o fewn a thu allan i'r Eglwys gyda defosiwn a siaradwr/wraig, a mwynhau sgwrs dros baned o de. Rhydd y casgliad gyfle hefyd i gyfrannu ychydig at sawl achos da.

Mae croeso i unrhyw un droi i mewn atom.

Llinos Dafis
Cadeirydd

Shân Hayward
Ysgrifennydd
Marian Delyth a

Y Gymdeithas Lenyddol

Mae'r gymdeithas yn cwrdd yn fisol o fis Hydref hyd fis Mawrth, gan wahodd gwahanol siaradwyr i'n hannerch. Mae'r testunau'n amrywio o'r llenyddol i'r cyffredinol.

Cynhelir y cyfarfodydd ar nos Wener am 7.30 o'r gloch rhwng mis Hydref a mis Mawrth.

Croeso cynnes i chi ymuno gyda ni.

Marian Beech Hughes
Ysgrifennydd


Y Gymanfa Ganu

Mae gan Gapel y Garn draddodiad cerddorol llewyrchus iawn sy'n ymestyn yn ôl i gyfnod J T Rees, un a wasanaethodd y capel am dros drigian mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn sefydlwyd a ffynnodd yr Ysgol Gân a Chymanfa Ganu Dosbarth y Garn.

Olynwyd J T Rees a Tom Jones, Felin Gyffin, gan y ddau frawd William Llewelyn ac Alfred Edwards. Ar eu hôl hwy parhawyd i hyfforddi cantorion ar gyfer y gymanfa ganu gan ddwy o ddisgyblion J T Rees: Gaenor Hall yng ngofal yr oedolion a Bethan Jones yng ngofal y plant. Yn ystod nawdegau'r ganrif ddiwethaf cynorthwywyd Gaenor a Bethan gan Alan Wynne Jones, Mair Evans a Llio James.

Yn sgil cyhoeddi Caneuon Ffydd penderfynwyd cael un detholiad cyffredin ar gyfer cymanfaoedd canu pob enwad anghydffurfiol. Cam naturiol, felly, oedd i holl gapeli gogledd-orllewin Ceredigion uno i gynnal un gymanfa ganu yn flynyddol, a digwyddodd hynny am y tro cyntaf yng Nghapel Bethel, Aberystwyth, yn 2004.

Cynhaliwyd Cymanfa 2016 yng Nghapel Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth, ar 8 Mai. Yn y cyfarfod i'r plant yn y bore, cafwyd cyflwyniadau ar y thema 'Y Tŷ ar y Tywod a'r Tŷ ar y Graig' gan Mrs Dulcie James a'r Parch Andrew Lenny. Lediwyd yr emynau gan blant ysgolion Sul y cylch ac arweiniwyd y canu gan Mr Alan Wynne Jones. Mr David Griffiths, Aberystwyth, oedd yr arweinydd yng Nghymanfa'r Oedolion yn yr hwyr.©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu