Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Lluniau gweithgareddau Capel y Garn

Cliciwch ar y lluniau i weld mwy.

Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion, 10 Mai 2015


Y plant yn mwynhau
Y plant yn mwynhau

Ysgol Sul Bow Street
Ysgol Sul Bow Street

Ysgol Sul Capel Seion
Ysgol Sul Capel Seion

Ysgol Sul Pen-llwyn
Ysgol Sul Pen-llwyn

Ysgol Sul Horeb
Ysgol Sul Horeb

Ysgol Sul Tal-y-bont
Ysgol Sul Tal-y-bont

Ysgol Sul y Morfa
Ysgol Sul y Morfa

Ysgol Sul Seion
Ysgol Sul Seion

Stori Sacheus
Stori Sacheus

Stori Sacheus
Stori Sacheus

Y gynulleidfa
Y gynulleidfa

Y gynulleidfa
Y gynulleidfaBedydd Math Lewys, 16 Tachwedd 2014
Cofio'r Rhyfel Mawr / WW1 Remembered 1914-1918


Llyfryn dwyieithog - pris £2
Llyfryn dwyieithog - pris £2


Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngogledd Ceredigion: Cofio a Myfyrio - 'Cofia'n Gwlad' gan Euros Lewis, Tachwedd 2014


Y Boneddigion Ifainc
Y Boneddigion Ifainc

Y Gweinidog (Huw Emlyn)
Y Gweinidog (Huw Emlyn)

Darllenwr (Gwynant Evans)
Darllenwr (Gwynant Evans)

Evan John (Geraint Jenkins) a'i Fam (Rhian Evans)
Evan John (Geraint Jenkins) a'i Fam (Rhian Evans)

Mati, cariad Evan John (Carys Mai)
Mati, cariad Evan John (Carys Mai)

Darllenwr (Glyn Jones)
Darllenwr (Glyn Jones)Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngogledd Ceredigion: Cofio a Myfyrio - Agoriad yr Arddangosfa, Neuadd Rhydypennau, 3 Tachwedd 2014Penri James, arweinydd y noson
Penri James, arweinydd y noson

Euros Lewis, Cyfarwyddwr Creadigol
Euros Lewis, Cyfarwyddwr Creadigol

William Howells, Curadur yr Arddangosfa
William Howells, Curadur yr Arddangosfa

Ysgol Rhydypennau
Ysgol Rhydypennau

Gweddi gan y Parch Wyn Morris
Gweddi gan y Parch Wyn Morris

Band Pres Penweddig
Band Pres Penweddig

Neges Ewyllys Da
Neges Ewyllys Da

Gwynfor Hughes yn agor yr arddangosfa
Gwynfor Hughes yn agor yr arddangosfa

Gwenan, Morfudd, Gwynfor a Rhys
Gwenan, Morfudd, Gwynfor a RhysGwyn Jenkins yn darlithio yng Nghymdeithas Lenyddol y Garn, 17 Hydref 2014


Gwyn Jenkins gyda'i gyfrol nodedig am y Rhyfel Byd Cyntaf
Gwyn Jenkins gyda'i gyfrol nodedig am y Rhyfel Byd Cyntaf


Dathlu Priodas Ddiemwnt Eric a Gaenor Hall, Awst 2014
Anrhegu Mrs Elina Davies ar ei hymddeoliad o fod yn ofalwraig Bethlehem, 20 Gorffennaf 2014


Atgofion Gaenor Hall
Atgofion Gaenor Hall

Vernon Jones yn darllen ei englyn
Vernon Jones yn darllen ei englyn

Erddyn James yn cyflwyno'r englyn
Erddyn James yn cyflwyno'r englyn


Llongyfarch y Parch. Elwyn Pryse, a ordeiniwyd drigain mlynedd yn ôl, yn 1954


Torri'r gacen
Torri'r gacen


Bedydd Efan Hedd ac Elis Gwern, 20 Gorffennaf 2014

Cinio Bara a Chaws at Gymorth Cristnogol, 18 Mai 2014

Cymdeithasfa'r De, Capel y Crwys, 13 Mai 2104


Y Llywydd a'r Parch Elwyn Pryse - 60 mlynedd ers ei ordeinio
Y Llywydd a'r Parch Elwyn Pryse - 60 mlynedd ers ei ordeinio


Trosglwyddo'r llywyddiaeth i'r Dr John Gwynfor Jones
Trosglwyddo'r llywyddiaeth i'r Dr John Gwynfor JonesGwasanaeth Bore'r Gymanfa, 11 Mai 2014


Rhai o'r anifeiliad aeth i mewn i'r arch
Rhai o'r anifeiliad aeth i mewn i'r archGwylnos CIC at Achosion Da, 27 Chwefror 2014


Y 'Gofalwyr'
Y 'Gofalwyr'

24 awr yn ddiweddarach
24 awr yn ddiweddarachOedfa Gomisiynu Zoe Jones, Swyddog Datblygu Gwaith Plant ac Ieuenctid, yng Nghapel Seion, Aberystwyth, 9 Chwefror 2014
Baner Nadolig 2013


Gwasanaeth Nadolig 'Y Gair a'r Geiriau', nos Sul, 22 Rhagfyr 2013


Y band yn chwarae tu allan i siop Spar
Y band yn chwarae tu allan i siop Spar
Cyngerdd at Apêl y Philipinau, nos Sul, 15 Rhagfyr 2013


Côr Cantre'r Gwaelod
Côr Cantre'r Gwaelod

Nest Jenkins
Nest Jenkins

Alun John
Alun John

Ysgol Rhydypennau
Ysgol Rhydypennau

Thomas Mathias
Thomas Mathias

Parti'r Greal
Parti'r Greal

Ben, yn wreiddiol o'r Philipinau
Ben, yn wreiddiol o'r Philipinau

Beca a Cadi
Beca a Cadi

Alun, Alan a Geraint
Alun, Alan a Geraint

Trefor ac Eleri
Trefor ac Eleri

Geraint a'r cantorion
Geraint a'r cantorion

Alan, y trefnydd, a'r cantorion
Alan, y trefnydd, a'r cantorionGwasanaeth Nadolig Ysgol Sul Unedig Bow St, Capel Noddfa, 15 Rhagfyr 2013


Paned a Chroeso ar drothwy'r Adfent, 30 Tachwedd 2013


Y Gweinidog yn torri'r gacen
Y Gweinidog yn torri'r gacen

Prysurdeb yn y festri
Prysurdeb yn y festri

Kathleen a Meinir
Kathleen a Meinir


Cymdeithas Lenyddol y Garn, 15 Tachwedd 2013 - Mihangel Morgan

Cacen Osian Tŷ Capel, 27 Hydref 2013
Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ofalaeth, 13 Hydref 2013


Cystadleuaeth Cacen y Beibl - Gair o'r Garn, Hydref 2013


Delyth Davies, enillydd, a Dwysli Peleg-Williams, a osododd y dasg a gwneud y gacen
Delyth Davies, enillydd, a Dwysli Peleg-Williams, a osododd y dasg a gwneud y gacenTaith Gerdded yr Ofalaeth - O Langelynnin i Lanegryn, 12 Hydref 2013


Llwybr at Eglwys Llangelynnin
Llwybr at Eglwys Llangelynnin

Eglwys Llangelynnin
Eglwys Llangelynnin

Edrych i lawr ar Eglwys Llangelynnin
Edrych i lawr ar Eglwys Llangelynnin

Sgrin enwog Eglwys Llanegryn
Sgrin enwog Eglwys Llanegryn

Eglwys Llanegryn
Eglwys Llanegryn

Y cerddwyr ger Eglwys Llanegryn
Y cerddwyr ger Eglwys LlanegrynAelodau'r Clwb CIC yn cyflwyno siec i Mrs Lisa Davies ar ran Cronfa Heti, 10 Hydref 2013

Ymweliad Arweinwyr Eglwysig o Henaduriaeth Laitumnkhrah, Shillong, 17 Medi 2013


Canu 'Dyma gariad fel y moroedd' yn eu hiaith eu hunain
Canu 'Dyma gariad fel y moroedd' yn eu hiaith eu hunain

Cyflwyno llun o'r Garn i gofio'r achlysur
Cyflwyno llun o'r Garn i gofio'r achlysurBedydd Maddison Leigh Jones, 31 Awst 2013

Cyfeillion o ardal Corwen, dan arweiniad y Parch. T Leonard Williams, yn Oedfa Haf yr Ofalaeth, 14 Gorffennaf 2013Trip yr ysgol Sul i Ganolfan Quackers, 7 Gorffennaf 2013

Gwasanaeth Sefydlu'r Parch Wyn Morris yng Nghapel Pen-llwyn, 2 Mawrth 2013

Gwasanaeth Gŵyl Ddewi, 24 Chwefror 2013
Bedydd Moi Tudur Schiavone, 17 Chwefror 2013
Ffair y Garn, 24 Tachwedd 2012


Linda a Wynne Melville Jones yn agor y ffair
Linda a Wynne Melville Jones yn agor y ffairOperation Christmas Child, Tachwedd 2012


Llwytho'r fan
Llwytho'r fanY Gymdeithas Lenyddol, 16 Tachwedd 2012


Sian Jones, IBERS, a Seiriol Hughes, RondoMedia
Sian Jones, IBERS, a Seiriol Hughes, RondoMediaGwasanaeth Diolchgarwch yr Ofalaeth, 14 Hydref 2012


Rhys Tanat a Thystysgrif Cystadleuaeth Farddoniaeth Siocled, Gorffennaf 2012
Trip ysgolion Sul y Garn a'r Noddfa, 15 Gorffennaf 2012

Gwasanaeth Apêl Viva Guatemala, 8 Gorffennaf 2012


Y Parch Wyn Morris a Mari Fflur, Pennaeth Cyfathrebu  EBC
Y Parch Wyn Morris a Mari Fflur, Pennaeth Cyfathrebu EBC


Noson i godi arian at Apêl Llifogydd Ceredigion, 6 Gorffennaf 2012


Taith Gerdded Ann Griffiths, 30 Mehefin 2012


Capel John Hughes, Pontrobert
Capel John Hughes, Pontrobert

Pulpud John Hughes, Pontrobert
Pulpud John Hughes, Pontrobert

Bedd John Hughes, Pontrobert
Bedd John Hughes, Pontrobert

Y cerddwyr a Nia Rhosier
Y cerddwyr a Nia Rhosier

Y cerddwyr ar ddechrau'r daith
Y cerddwyr ar ddechrau'r daith

Y cerddwyr a'r arweinydd, Dilwyn Jones (ar y dde)
Y cerddwyr a'r arweinydd, Dilwyn Jones (ar y dde)

Egwyl i gael cinio
Egwyl i gael cinio

Capel Coffa Ann Griffiths, Dolanog
Capel Coffa Ann Griffiths, Dolanog

Penddelw Ann, Capel Coffa, Dolanog
Penddelw Ann, Capel Coffa, Dolanog

Y Sêt Fawr, Capel Coffa, Dolanog
Y Sêt Fawr, Capel Coffa, Dolanog

Y cerddwyr ar eu taith
Y cerddwyr ar eu taith

Pont Nant Dolwar
Pont Nant DolwarGwasanaeth Cymorth Cristnogol a Chinio Bara a Chaws, 20 Mai 2012Y dosbarth lleiaf yn addurno platiau i'w rhoi i'w mamau ar Sul y Mamau, 18 Mawrth 2012Trefor, Eleri a'r chwiorydd Morris o Landdeiniol, Cymdeithas Lenyddol y Garn, 17 Chwefror


Noson Cyflwyno Llun Bethlehem, 26 Ionawr 2012Gwasanaeth Nadolig y Plant, 11 Rhagfyr 2011

Bore Coffi'r Swyddogion, 27 Tachwedd 2011


Y Gymdeithas Lenyddol - 'Hanes Gogledd Ceredigion' gan Gwyn Jenkins, 25 Tachwedd 2011©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu