Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Dyddiadur y Garn - Beth sy'n digwydd


Gwasanaethau

Cynhelir oedfaon yn y capel am 10 a 5 o'r gloch bob Sul.
Trefnir nifer o oedfaon i holl gapeli gofalaeth y Garn ar y cyd, a byddwn yn cydaddoli tuag unwaith y mis gyda Chapel Noddfa, a phob Sul yn ystod mis Awst.

Ysgol Sul y Plant

Yn ystod oedfa'r bore adeg tymor yr ysgol, ar y cyd ag ysgol Sul Capel Noddfa.

Cymdeithas y Chwiorydd

Y prynhawn Mercher cyntaf yn y mis (o fis Hydref hyd fis Ebrill) am 2 neu 2.30 o'r gloch.

Grŵp Help Llaw

Pnawn Mercher am 2.30 o'r gloch pan na fydd cyfarfod o Gymdeithas y Chwiorydd.

Y Gymdeithas Lenyddol

Unwaith y mis am 7.30 o'r gloch ar nos Wener o fis Hydref hyd fis Mawrth.

 
Oedfa'r bore
Dyddiad/Amser Bore Sul 20 Awst 2017, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel Noddfa


Oedfa dan arweiniad Miss Beti Griffiths
Dyddiad/Amser Bore Sul 27 Awst 2017, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfaon dan arweiniad y Parch John Gwilym Jones
Dyddiad/Amser Dydd Sul 03 Medi 2017, 10 a 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Pwyllgor Swyddogion yr Ofalaeth
Dyddiad/Amser Nos Lun 04 Medi 2017, 7 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn


Pwyllgor Swyddogion y Garn
Dyddiad/Amser Pnawn Llun 04 Medi 2017, 2 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn


Pwyllgor y Tair Gofalaeth
Dyddiad/Amser Nos Fercher 06 Medi 2017, 7 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn


Pwyllgor yr Ysgol Sul Unedig
Dyddiad/Amser Nos Fercher 06 Medi 2017, 8 o'r gloch
Lleoliad


Cyfarfod Blynyddol a Phwyllgor CIC
Dyddiad/Amser Nos Iau 07 Medi 2017, 7 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn


Oedfa dan arweiniad y Parch Ddr Goronwy Prys Owen
Dyddiad/Amser Bore Sul 10 Medi 2017, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa dan arweiniad y Bugail, y Parch Ddr R Watcyn James
Dyddiad/Amser Nos Sul 10 Medi 2017, 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Swper Cynhaeaf
Dyddiad/Amser Nos Wener 15 Medi 2017, 6 o'r gloch
Lleoliad Bethlehem, Llandre
Rhan o'r ymgyrch i godi arian at Apêl Corwynt Cariad

Oedfaon dan arweiniad y Bugail, y Parch Ddr R Watcyn James
Dyddiad/Amser Dydd Sul 17 Medi 2017, 10 a 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn
Oedfa gymun yn y bore

Oedfa Menter Gobaith
Dyddiad/Amser Bore Sul 24 Medi 2017, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Morfa, Aberystwyth