Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Dyddiadur y Garn - Beth sy'n digwydd


Gwasanaethau

Cynhelir oedfaon yn y capel am 10 a 5 o'r gloch bob Sul.
Trefnir nifer o oedfaon i holl gapeli gofalaeth y Garn ar y cyd, a byddwn yn cydaddoli tuag unwaith y mis gyda Chapel Noddfa, a phob Sul yn ystod mis Awst.

Ysgol Sul y Plant

Yn ystod oedfa'r bore adeg tymor yr ysgol, ar y cyd ag ysgol Sul Capel Noddfa.

Cymdeithas y Chwiorydd

Y prynhawn Mercher cyntaf yn y mis (o fis Hydref hyd fis Ebrill) am 2 neu 2.30 o'r gloch.

Grŵp Help Llaw

Pnawn Mercher am 2.30 o'r gloch pan na fydd cyfarfod o Gymdeithas y Chwiorydd.

Y Gymdeithas Lenyddol

Unwaith y mis am 7.30 o'r gloch ar nos Wener o fis Hydref hyd fis Mawrth.

 
Gwasanaeth Nadolig Ysgol Rhydypennau
Dyddiad/Amser Nos Iau 12 Rhag 2019, 6 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Cymdeithas Lenyddol y Garn
Dyddiad/Amser Nos Wener 13 Rhag 2019, 7.30 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn
'Dathlu'r Nadolig' dan ofal Alan Wynne Jones

Oedfa dan arweiniad y Parch Ifan Mason Davies
Dyddiad/Amser Bore Sul 15 Rhag 2019, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Gwasanaeth Nadolig Teuluol
Dyddiad/Amser Bore Sul 22 Rhag 2019, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Gwasanaeth y Gair a'r Geiriau
Dyddiad/Amser Nos Sul 22 Rhag 2019, 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa ar fore'r Nadolig dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Mercher 25 Rhag 2019, 9 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa dan arweiniad y Parch Carwyn Arthur
Dyddiad/Amser Bore Sul 29 Rhag 2019, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn