Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Dyddiadur y Garn - Beth sy'n digwydd


Gwasanaethau

Cynhelir oedfaon yn y capel am 10 a 5 o'r gloch bob Sul.
Trefnir nifer o oedfaon i holl gapeli gofalaeth y Garn ar y cyd, a byddwn yn cydaddoli tuag unwaith y mis gyda Chapel Noddfa, a phob Sul yn ystod mis Awst.

Ysgol Sul y Plant

Yn ystod oedfa'r bore adeg tymor yr ysgol, ar y cyd ag ysgol Sul Capel Noddfa.

Cymdeithas y Chwiorydd

Y prynhawn Mercher cyntaf yn y mis (o fis Hydref hyd fis Ebrill) am 2 neu 2.30 o'r gloch.

Grŵp Help Llaw

Pnawn Mercher am 2.30 o'r gloch pan na fydd cyfarfod o Gymdeithas y Chwiorydd.

Y Gymdeithas Lenyddol

Unwaith y mis am 7.30 o'r gloch ar nos Wener o fis Hydref hyd fis Mawrth.

 
Bore Coffi a Stondin dan ofal y Chwiorydd
Dyddiad/Amser Bore Sadwrn 24 Tach 2018, 10.30 tan 12 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn


Oedfaon dan arweiniad y Parch Ddr John Tudno Williams
Dyddiad/Amser Dydd Sul 25 Tach 2018, 10 a 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn/Bethlehem, Llandre
Oedfa'r bore yng Nghapel y Garn; oedfa'r hwyr ym Methlehem, Llandre

Oedfa gymun dan arweiniad y Gweinidog, y Parch Ddr R Watcyn James
Dyddiad/Amser Bore Sul 02 Rhag 2018, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Cymdeithas Chwiorydd y Garn
Dyddiad/Amser Pnawn Mercher 05 Rhag 2018,
Lleoliad Y Wildfowler, Tre'r-ddôl
Cinio Nadolig a chyfle i gymdeithasu - enwau i Shan Hayward, os gwelwch yn dda

Oedfa'r bore
Dyddiad/Amser Bore Sul 09 Rhag 2018, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel Noddfa


Cymdeithas Lenyddol y Garn
Dyddiad/Amser Nos Wener 14 Rhag 2018, 7.30 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn
'Dathlu'r Nadolig' dan ofal Alan Wynne Jones

Gwasanaeth Nadolig y Plant
Dyddiad/Amser Bore Sul 16 Rhag 2018, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa dan arweiniad y Gweinidog, y Parch Ddr Watcyn James
Dyddiad/Amser Bore Sul 23 Rhag 2018, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Gwasanaeth y Gair a'r Geiriau - darlleniadau a cherddoriaeth ar gyfer y Nadolig
Dyddiad/Amser Nos Sul 23 Rhag 2018, 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore'r Nadolig 25 Rhag 2018, 9 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 30 Rhag 2018, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn