Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Dyddiadur y Garn - Beth sy'n digwydd


Gwasanaethau

Cynhelir oedfaon yn y capel am 10 a 5 o'r gloch bob Sul.
Trefnir nifer o oedfaon i holl gapeli gofalaeth y Garn ar y cyd, a byddwn yn cydaddoli tuag unwaith y mis gyda Chapel Noddfa, a phob Sul yn ystod mis Awst.

Ysgol Sul y Plant

Yn ystod oedfa'r bore adeg tymor yr ysgol, ar y cyd ag ysgol Sul Capel Noddfa.

Cymdeithas y Chwiorydd

Y prynhawn Mercher cyntaf yn y mis (o fis Hydref hyd fis Ebrill) am 2 neu 2.30 o'r gloch.

Grŵp Help Llaw

Pnawn Mercher am 2.30 o'r gloch pan na fydd cyfarfod o Gymdeithas y Chwiorydd.

Y Gymdeithas Lenyddol

Unwaith y mis am 7.30 o'r gloch ar nos Wener o fis Hydref hyd fis Mawrth.

 
Hyfforddiant clyweledol ar sgriniau'r capel
Dyddiad/Amser Pnawn Llun 23 Medi 2019, 2 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn
Croeso cynnes i bawb!

Oedfa dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 29 Medi 2019, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Pwyllgor Swyddogion yr Ofalaeth
Dyddiad/Amser Nos Lun 30 Medi 2019, 7 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn


Cwrdd Chwiorydd y Garn
Dyddiad/Amser Pnawn Mercher 02 Hyd 2019, 2 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn
Gwasanaeth Diolchgarwch dan arweiniad Miss Beti Griffiths

Oedfa'r bore
Dyddiad/Amser Bore Sul 06 Hyd 2019, 10 o'r goch
Lleoliad Capel Noddfa


Pwyllgor Swyddogion y Garn
Dyddiad/Amser Nos Fercher 09 Hyd 2019, 7 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn


Gwasanaeth Diolchgarwch, dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 13 Hyd 2019, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Cymdeithas Lenyddol y Garn
Dyddiad/Amser Nos Wener 18 Hyd 2019, 7.30 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn
'Cynan, Carlo a'r Cwin' - darlith gan yr Athro Gerwyn Wiliams, Bangor. Noddir gan Lenyddiaeth Cymru

Oedfa gymun dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 20 Hyd 2019, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa dan arweiniad Mr Lyndon Lloyd
Dyddiad/Amser Bore Sul 27 Hyd 2019, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn