Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Y Parch Ddr R Watcyn JamesPwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Ddr R. Watcyn James, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth ar rai Suliau. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.

Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.
Newyddion o'r Garn

Llongyfarchiadau calonnog i dîm y Garn ar ennill Cwis Blynyddol y Morlan nos Fercher, 7 Chwefror 2018 - a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. Aelodau'r tîm oedd: Llinos, Cynog, Aled a Wyn.


Cyfarfod y Chwiorydd Pnawn Mercher, 7 Chwefror 2018, cafwyd sgwrs ddifyr iawn gan yr Athro Gruffydd Aled Williams ar ei gysylltiadau â Russell Gulch, y dref anghysbell yn nhalaith Colorado, yr Unol Daleithiau, lle ganed ei fam. Llywyddwyd y cyfarfod gan Llinos Dafis, a Meinir Lowry oedd yn gyfrifol am y defosiwn. Paratowyd y te gan chwiorydd ardal gwaelod y pentref.


Oedfa'r ofalaeth Hyfryd oedd cael croesawu aelodau o wahanol eglwysi'r ofalaeth i oedfa undebol, dan arweiniad y Gweinidog, fore Sul, 28 Ionawr. Yn dilyn ffilm fer a gair i'r plant ar hanes y Creu, roedd neges y Gweinidog yn ein hatgoffa fod Duw'n gweithredu drwy'r Gair a'r Ysbryd. Yn dilyn yr oedfa, cafwyd cyfle i gymdeithasu yn y festri dros baned.


Cymdeithas Lenyddol y Garn 'Digon o Ryfeddod' oedd thema Dewi G Hughes, yn ei sgwrs i'r aelodau nos Wener, 19 Ionawr. Gan ddechrau â'r cerflun hollbresennol o Grist yr Eiriolwyr yn Rio de Janeiro, aeth ymlaen wedyn i Paraguay ac Uruguay, cyn ymweld â'r Wladfa a chael y croeso twymgalon arferol yno. Diolchwyd i Dewi am noson ddiddorol gan y Llywydd, y Parch Elwyn Pryse.


Oedfa gymun undebol Bore Sul ola'r flwyddyn, 31 Rhagfyr 2017, daeth eglwysi'r ofalaeth ac aelodau Capel Noddfa ynghyd ar gyfer oedfa gymun dan arweiniad y Gweinidog, y Parch Ddr R Watcyn James. Cafwyd neges rymus o obaith ganddo ar ddiwedd blwyddyn, ac edrychwn ymlaen at ei arweiniad a'i weinidogaeth yn ein plith yn 2018.I weld newyddion blaenorol, ewch i archif 2017I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadur


"Gwreiddiau" Grŵp newydd sy'n cyfarfod yn festri'r Garn bob bore Iau rhwng 10.15 a 11.30 o'r gloch - paned, sgwrs a chyfle i archwlio ein gwreiddiau yn y ffydd, dan arweiniad ein gweinidog. Croeso cynnes i bawb.Am restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu