Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Poster ysgol Sul y Garn yn Eisteddfod yr Urdd, Mai 2010Pwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Ddr R. Watcyn James, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth ar rai Suliau. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.

Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.

Newyddion o'r Garn

Cyfarfod Agoriadol Cymdeithas y Garn Nos Wener, 20 Hydref, cafwyd noson amrywiol a difyr gyda chip ar 'Drysorau Personol' Gweneira, Gwynant, Marian a Vernon.


Diolchgarwch a Bedydd Roedd gwasanaeth bore Sul, 15 Hydref 2017, yn oedfa arbennig o ddiolch mewn sawl ffordd. I ddechrau cyflwynodd plant yr ysgol Sul eu diolch - ar ffurf darlleniadau, gweddi a chân - am roddion y cynhaeaf. Yna cyflwynodd ein gweinidog gopi o beibl.net - 365 o storïau o'r Beibl - yn rhodd i Osian, Tŷ Capel, wrth iddo ef a'i rieni, James a Kate, symud i'w cartref newydd yn Derwen-las. Cyflwyno'u baban Celt Meredydd a wnaeth Steffan ac Elen, ac fe'i bedyddiwyd a'i groesawu i deulu'r eglwys yn y Garn gan y gweinidog.


Cyfarfod Sefydlu Nos Wener, 13 Hydref 2017, daeth cynulleidfa luosog ynghyd i wasanaeth sefydlu'r Parch Ddr R Watcyn James yn weinidog ar Eglwysi Gofalaeth y Garn. Estynnwyd croeso arbennig i gyfeillion o Eglwys Burry Green, Bro Gŵyr, i'r gwasanaeth arbennig hwn. Croesawyd ar ran yr Ofalaeth gan yr Arglwydd Elystan-Morgan a rhoddwyd y siars i'r eglwysi gan y Parch Athro Densil Morgan, Llambed.


Gair o'r Garn I ddarllen copi o'r rhifyn diweddaraf, Hydref 2017, cliciwch Gair o'r Garn


Sul Menter Gobaith Bore Sul, 24 Medi 2017, ymunodd nifer o aelodau'r Garn mewn gwasanaeth arbennig yng Nghapel y Morfa, dan arweiniad y Parch Eifion Roberts. Yn ystod y gwasanaeth cafwyd cyfle i weld dwy ffilm ddiddorol a wnaed gan Zoe Glynn Jones, Swyddog Datblygu a Hyrwyddo Gwaith ac Ieuenctid, gyda rhai o blant ysgolion Sul a chlybiau'r ardal. Diolchwyd i Zoe am ei gwaith gan Dewi Hughes, a chyflwynodd anrheg iddi ar ddiwedd ei chyfnod yn y gwaith. Dymunwn bob llwyddiant i Zoe yn y dyfodol wrth iddi ddechrau ar bennod newydd yn ei hanes.


Swper Cynhaeaf Nos Wener, 15 Medi 2017, cynhaliwyd ein swper blynyddol ym Methlehem, Llandre, a braf iawn oedd cael cwmni ein gweinidog newydd, y Parch Watcyn James, a'i briod Lowri. Yn dilyn swper blasus, rhoddodd Anna Jane, o Gymorth Cristnogol, hanes ei thaith i Ynysoedd y Pilipinas, gan wneud inni sylweddoli faint yr angen ymysg trigolion y cymunedau tlotaf yno, a chymaint o wahaniaeth y gallwn ni ei wneud drwy gyfrannu tuag at Apêl Corwynt Cariad.


Croesawu Gweinidog newydd Hyfrydwch yw cyhoeddi bod y Parch. Ddr R. Watcyn James wedi derbyn galwad i ddod yn weinidog ar eglwysi Gofalaeth y Garn. Dechreuodd ar ei weinidogaeth yn ein mysg ddechrau Medi, ac edrychwn ymlaen yn fawr at ei groesawu ef a'i briod, Lowri, i'r ardal, gan hyderu y bydd bendith ar ei waith yn yr eglwysi a'r fro.I weld newyddion blaenorol, ewch i archif 2017I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadur


"Gwreiddiau" Grŵp newydd sy'n cyfarfod yn festri'r Garn bob bore Iau rhwng 10.15 a 11.30 o'r gloch - paned, sgwrs a chyfle i archwlio ein gwreiddiau yn y ffydd, dan arweiniad ein gweinidog. Croeso cynnes i bawb.Bore coffi a stondin bore Sadwrn, 25 Tachwedd 2017, o 10 tan 12 o'r gloch. Trefnir gan Bwyllgor y Chwiorydd - elw at Feiciau Gwaed Cymru a Chapel y Garn


Cymdeithas Lenyddol y Garn 'Dathlu'r Nadolig' dan ofal Alan Wynne Jones, nos Wener, 15 Rhagfyr am 7.30 o'r gloch yn y festri


Gwasanaeth Nadolig y Plant bore Sul, 17 Rhagfyr, yng Nghapel Noddfa am 10 o'r gloch


Gwasanaeth y Gair a'r Geiriau darlleniadau a cherddoriaeth ar gyfer y Nadolig - nos Sul, 17 Rhagfyr am 5 o'r gloch. Paned a mins pei i bawb i ddilyn


Oedfa deulu undebol ar fore'r Nadolig Ymunwch â ni i ddathlu gwir ystyr y Nadolig am 9 o'r gloch, dan arweiniad y Gweinidog


Oedfa gymun undebol bore Sul ola'r flwyddyn, 31 Rhagfyr, am 10 o'r gloch, dan arweiniad y GweinidogAm restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu