Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Y Parch Ddr R Watcyn JamesPwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Ddr R. Watcyn James, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth ar rai Suliau. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.

Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.
Newyddion o'r Garn

Cydymdeimlad Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â theulu'r Parch W J Edwards, a fu farw'n dawel ar 30 Medi. Daeth tyrfa luosog o bob cwr o Gymru i'r angladd yng Nghapel y Garn ddydd Mawrth, 8 Hydref, dan arweiniad ei weinidog. Roedd WJ yn Gristion gloyw ac yn Gymro i'r carn, a rhoddodd wasanaeth diarbed dros yr hyn y credai mor angerddol ynddo.


Gair o'r Garn Mae'r rhifyn diweddaraf, Hydref 2019, bellach ar gael. I weld copi, cliciwch Gair o'r Garn


Swper Cynhaeaf Roedd ysgoldy Bethlehem, Llandre, yn llawn ar gyfer Swper Cynhaeaf y Garn, nos Wener, 13 Medi 2019. Croesawyd pawb gan y Gweinidog, cafwyd cwis hwyliog dan ofal Alan Wynne Jones, ac roedd y bwyd blasus dan ofal Delyth Jones a Dwysli Peleg-Williams. Codwyd cyfanswm o £576 tuag at Uned Cemotherapi Ysbyty Bronglais.


Oedfa'r Ofalaeth Yng Nghapel Seion y cynhaliwyd oedfa'r ofalaeth ar 8 Medi, a daeth cynulleidfa dda ynghyd i'r gwasanaeth, dan arweiniad y Gweinidog. Gwnaed casgliad tuag at Feiciau Gwaed Cymru, a chafwyd cyfle am sgwrs dros paned i ddilyn.


Cymdeithasu dros Ginio Dydd Sul, 21 Gorffennaf, yn dilyn yr oedfa, dan arweiniad ein Gweinidog, aeth nifer o'r aelodau i ginio ym mwyty Crefftau Pennau, a braf iawn oedd cael cyfle i gymdeithasu dros bryd hamddenol o fwyd.


Oedfa haf yr Ofalaeth Daeth cynulleidfa dda ynghyd yng Nghapel Pen-llwyn bore Sul, 23 Mehefin, i oedfa haf yr ofalaeth, dan arweiniad ein Gweinidog. Cafwyd neges amserol ganddo ar un o ddywediadau'r Iesu, sef 'Myfi yw'r Bugail Da'. Cafwyd cyfle i gymdeithasu yn y festri yn dilyn y gwasanaeth, a diolch i aelodau Pen-llwyn am baratoi ar ein cyfer. Gwnaed casgliad tuag at Feiciau Gwaed Cymru, elusen yr ofalaeth am eleni.


Cydymdeimlad Estynnir ein cydymdeimlad dwysaf â theulu'r diweddar Eric Hall, a fu farw'n dawel ar 1 Mai, yn dilyn cystudd maith a ddioddefodd yn wrol ac yn urddasol. Cynhaliwyd angladd Eric yng Nghapel y Garn ddydd Gwener, 17 Mai, dan arweiniad ein Gweinidog.


Oedfaon y Pasg 2019 Cafwyd dwy oedfa i eglwysi'r ofalaeth dros gyfnod y Pasg - y gyntaf yn oedfa o fyfyrdod ar fore'r Groglith yng Nghapel Seion, ac yna oedfa gymun i ddathlu buddugoliaeth yr atgyfodiad yng Nghapel y Garn fore Sul y Pasg. Roedd y ddau wasanaeth dan arweiniad ein Gweinidog, y Parch. Ddr Watcyn James, ac roedd cynulleidfa niferus wedi dod ynghyd ar gyfer y ddwy oedfa arbennig hyn.


Cymdeithas Lenyddol y Garn Daeth tymor llwyddiannus arall i ben nos Wener, 16 Mawrth, drwy ddathlu Gŵyl Ddewi ym Methlehem, Llandre. Mwynhawyd gwledd flasus o gawl cartref a tharten afalau, a chafwyd araith ddifyr a phwrpasol gan ein gŵr gwadd, Ifan Gruffydd, Tregaron. Gwnaed casgliad tuag at Crohn's & Colitis UK, a throsglwyddwyd £200 i'r gronfa.


Cyflwyno siec i elusen Ar ddechrau Oedfa'r Ofalaeth a gynhaliwyd bore Sul, 27 Ionawr, cyflwynodd Mrs Janet Jones, Cadeirydd yr Ofalaeth, siec am dros 860 o bunnoedd i'r Dr Alan Axford, Cadeirydd Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref, Ardal Aberystwyth. Codwyd yr arian drwy gynnal casgliad yn oedfaon yr ofalaeth yn ystod 2018. Diolch i bawb am eu haelioni.


Cydymdeimlir â theulu'r ddiweddar Annie Edwards, un o'n haelodau hynaf, a fu farw ar 17 Ionawr 2019. Bu'n ffyddlon i'r oedfaon a chyfarfodydd Cymdeithas Chwiorydd y Garn. Cynhaliwyd ei hangladd ddydd Sadwrn, 2 Chwefror, dan arweiniad ein Gweinidog.
Dilynwch ni ar Twitter @capelygarn


I weld newyddion blaenorol, ewch i archif 2018I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadur


"Gwreiddiau" Grŵp newydd sy'n cyfarfod yn festri'r Garn bob bore Iau rhwng 10.15 a 11.30 o'r gloch - paned, sgwrs a chyfle i archwlio ein gwreiddiau yn y ffydd, dan arweiniad ein gweinidog. Croeso cynnes i bawb.


.

Am restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu