Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Poster ysgol Sul y Garn yn Eisteddfod yr Urdd, Mai 2010Pwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Wyn Rhys Morris, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth, er enghraifft, oedfa Gŵyl Ddewi, oedfa ar fore'r Pasg ac oedfa'r Nadolig. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.
Y Parch. Wyn Rhys Morris, Gweinidog
Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.

Newyddion o'r Garn

Cymdeithas Lenyddol y Garn Nos Wener, 17 Chwefror, cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Manon Steffan Ros, ar y thema 'Ysbrydoliaeth'. Soniodd Manon am yr hyn a'i sbardunodd i ddechrau ysgrifennu'n greadigol a chyfeiriodd at nifer o'i gweithiau, yn ddramâu a nofelau. Cyflwynwyd Manon gan Alan Wynne Jones, Cadeirydd y Gymdeithas a thalwyd y diolchiadau gan yr Athro Gruffydd Aled Williams. Diolch hefyd i Lenyddiaeth Cymru am nawdd tuag at y noson hon.

]

Gair o'r Garn Mae'r rhifyn diweddaraf, Calan 2017, bellach ar gael. I'w ddarllen ar ffurf ffeil pdf, cliciwch Gair o'r Garn


'Trwy Lygaid y Gair a'r Geiriau' Nos Sul, 18 Rhagfyr, cynhaliwyd oedfa Nadolig y Garn, ar ffurf darlleniadau, eitemau cerddorol a charolau cynulleidfaol. Trefnwyd y gwasanaeth gan y Gweinidog, y Parch. Wyn Rhys Morris, a chymerwyd rhan gan nifer o aelodau'r Garn a Noddfa. Hyfryd hefyd oedd croesawu band pres o ieuenctid, dan arweiniad Alan Phillips, i gyfeilio i'r carolau cynulleidfaol. Gwnaed casgliad tuag at Gymorth Cristnogol a'r band ieuenctid, a chafwyd cyfle i gymdeithasu dros baned a mins pei yn dilyn y gwasanaeth.


Nadolig y Gymdeithas Lenyddol Nos Wener, 16 Rhagfyr, dathlodd y Gymdeithas y Nadolig gyda noson arbennig wedi'i threfnu gan Alan Wynne Jones, Cadeirydd y Gymdeithas eleni. Cafwyd eitemau amrywiol, gyda nifer o'r aelodau'n cyfrannu. a chyfle i ymuno i ganu ambell garol.


Gwasanaeth Nadolig y Plant Cynhaliwyd gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul Unedig fore Sul, 11 Rhagfyr. Wedi i'r plant wneud eu rhan, cyflwynodd y Gweinidog stori'r Nadolig ar ffurf cartŵn animeiddiedig, cyn rhannu anrheg i bob plentyn. Yn dilyn eu parti yn y festri, bu'r plant yn cynnal gwasanaeth yng Nghartref yr Henoed, Tregerddan, yn ystod y pnawn.


Cymdeithas Chwiorydd y Garn Prynhawn Mercher, 7 Rhagfyr, cafwyd cwmni'r Parch. John Tudno a Mrs Ina Williams yng nghwrdd Nadolig y Chwiorydd. Cre"wyd naws hyfryd ganddynt wrth iddynt gyflwyno carolau ac unawdau amrywiol, gan egluro'u cyd-destun a'u cefndir. Yn dilyn hynny, cafwyd cyfle i fwynhau'r te prynhawn arferfol yn y festri.


Bore Coffi'r Chwiorydd Ar drothwy'r Adfent, cynhaliwyd bore coffi blynyddol y Chwiorydd fore Sadwrn, 26 Tachwedd. Wedi i'r Gweinidog dorri'r gacen Adfent rhodd Cartref Tregerddan eto eleni mwynhawyd bore o sgwrsio a chymdeithasu, a phrynu raffl a nwyddau o'r stondin amrywiol. Addoldai Cymru oedd pwnc y cwis lluniau poblogaidd, a luniwyd gan Iestyn Hughes, a'r enillwyr eleni oedd Dewi a Nerys Hughes. Rhannwyd yr elw rhwng Capel y Garn a mudiad Calonnau Cymru. Diolch i bawb am eu cefnogaeth a'u haelioni.


Noson o Bictiwrs Nos Wener, 25 Tachwedd, aeth aelodau'r Gymdeithas ar ymweliad â Chanolfan y Morlan, Aberystwyth, i weld arddangosfa ddiweddaraf Wynne Melville Jones o luniau. Mwynhawyd noson ddifyr iawn wrth i Wynne gyflwyno'i luniau a rhoi ychydig o gefndir yr hyn sy'n ysgogi ei waith.


Cymdeithas Lenyddol y Garn I ddechrau'r tymor eleni, ar 21 Hydref 2016, cafwyd cyflwyniad gan Iestyn Hughes yn seiliedig ar ei gyfrol ddiweddar Ceredigion: Wrth fy Nhraed. Soniodd am ei siwrne bersonol i geisio dod i adnabod ei sir fabwysiedig drwy fentro ar ei hyd gyda'i gamera - gan gofnodi digwyddiadau a thirluniau o'r môr i'r mynydd. Llywyddwyd y noson gan Alan Wynne Jones, cadeirydd y Gymdeithas y tymor hwn.


Colled i'r ofalaeth Gyda thristwch y clywyd y newyddion am farwolaeth ddisymwyth John Leeding, Glannant, Taliesin. Ef oedd Ysgrifennydd yr Ofalaeth ers deng mlynedd ac fe gyflawnodd y swydd yn gydwybodol a graenus, yn ei ffordd dawel ei hun. Fe welir ei golli'n fawr yng Nghapel Rehoboth, lle roedd yn ysgrifennydd y cyhoeddiadau, ac yn Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro, ac yntau'n olygydd y Blwyddlyfr ers rhai blynyddoedd. Cydymdeimlir yn ddwys â Mai, ei briod, a'r teulu i gyd.


Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ofalaeth Bore Sul, 9 Hydref, cynhaliwyd oedfa ddiolchgarwch yr ofalaeth yng Nghapel Noddfa, Bow Street, dan arweiniad y Gweinidog. Cafwyd neges bwrpasol ganddo yn seiliedig ar lanhau'r dyn gwahanglwyfus. Gwnaed casgliad tuag at Blant mewn Angen.
Am archif newyddion y flwyddyn, ewch i archif 2016I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadur
Dathlu Gŵyl Ddewi Dydd Mercher, 1 Mawrth, Te Prynhawn yn y festri, 2 tan 4 o'r gloch. Trefnir gan y Grŵp Help Llaw i godi arian at Gronfa'r Ffoaduriaid


Cyfarfod Gweddi Byd-eang y Chwiorydd Pnawn Gwener, 3 Mawrth, am 2 o'r gloch yng Nghapel Noddfa


Gwasanaeth Gŵyl Ddewi Bore Sul, 5 Mawrth, am 10 o'r gloch. Trefnir gan y Parch Richard LewisAm restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu