Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Poster ysgol Sul y Garn yn Eisteddfod yr Urdd, Mai 2010Pwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Ddr R. Watcyn James, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth ar rai Suliau. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.

Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.

Newyddion o'r Garn

Blwyddyn Newydd Dda i holl ddarllenwyr y wefan : Gan obeithio y bydd 2018 yn flwyddyn llawn bendithion i chi. Cofiwch fod croeso cynnes i chi gysylltu â ni am wybodaeth neu droi i mewn atom i ymuno yn ein yn ein gweithgareddau os ydych yn byw yn yr ardal neu newydd i'r fro.


Oedfa gymun undebol Bore Sul ola'r flwyddyn, 31 Rhagfyr 2017, daeth eglwysi'r ofalaeth ac aelodau Capel Noddfa ynghyd ar gyfer oedfa gymun dan arweiniad y Gweinidog, y Parch Ddr R Watcyn James. Cafwyd neges rymus o obaith ganddo ar ddiwedd blwyddyn, ac edrychwn ymlaen at ei arweiniad a'i weinidogaeth yn ein plith yn 2018.


Oedfa deulu undebol ar fore'r Nadolig Daeth aelodau'r eglwysi a nifer o gyfeillion oedd wedi dod 'adre' i dreulio'r Nadolig ynghyd i oedfa deulu arbennig ar fore dydd Nadolig i ddathlu gwir ystyr y Nadolig. Roedd y gwasanaeth dan arweiniad y Gweinidog, a chafwyd neges amserol a phwrpasol ganddo.


Tymor y Nadolig yng Nghapel y Garn Diolch i bawb a ymunodd â ni yn ein gwasanaethau a'n dathliadau dros gyfnod y Nadolig - Nadolig y Garn


Gwasanaeth y Gair a'r Geiriau Cafwyd gwasanaeth arbennig o darlleniadau a cherddoriaeth ar gyfer y Nadolig nos Sul, 17 Rhagfyr. Trefnwyd y gwasanaeth gan y Gweinidog, a chafwyd cyfraniadau amrywiol - yn ddarlleniadau, gweddïau a myfyrdodau. Cyfeiliwyd i'r carolau gan fand pres yr ieuenctid, dan arweiniad Alan Phillips, a chafwyd eitemau cerddorol gan y Parti Dynion a'r Parti Cymysg. Yn dilyn y gwasanaeth, cafwyd cyfle i gymdeithasu yn y festri dros baned a mins pei.


Gwasanaeth Nadolig y Plant Bore Sul, 17 Rhagfyr, cyflwynodd plant yr Ysgol Sul Unedig stori'r Nadolig mewn gwasanaeth arbennig yng Nghapel Noddfa. Cafwyd gair amserol a phwrpasol hefyd gan y Parch Richard Lewis. Yn dilyn eu cyfraniad hwy, mwynhaodd y plant eu parti Nadolig, oedd yn cynnwys ymweliad gan Siôn Corn. Yn y prynhawn aeth nifer o'r plant a'u rhieni i gyflwyno'u gwasanaeth i drigolion Cartref Tregerddan.


Cymdeithas Lenyddol y Garn Cafwyd noson gartrefol a hwyliog iawn dan y teitl 'Dathlu'r Nadolig' dan ofal Alan Wynne Jones, nos Wener, 15 Rhagfyr. Roedd y festri'n llawn i'r ymylon ar gyfer darlleniadau amrywiol, cyflwyniadau gan y Parti Dynion a'r Parti Cymysg, yn ogystal â'r cwis cerddorol.


Bore coffi a stondin bore Sadwrn, 25 Tachwedd 2017, cafwyd bore coffi llwyddiannus iawn yn y festri. Yn dilyn gair o groeso gan Llinos Dafis, Cadeirydd Cymdeithas y Chwiorydd, torrwyd y gacen Adfent, rhodd Cartref Tregerddan, gan ein Gweinidog, y Parch Ddr Watcyn James. Trefnwyd yr achlysur gan Bwyllgor y Chwiorydd, gyda'r elw at Feiciau Gwaed Cymru a Chapel y Garn.


Cyfarfod Agoriadol Cymdeithas y Garn Nos Wener, 20 Hydref, cafwyd noson amrywiol a difyr gyda chip ar 'Drysorau Personol' Gweneira, Gwynant, Marian a Vernon.


Diolchgarwch a Bedydd Roedd gwasanaeth bore Sul, 15 Hydref 2017, yn oedfa arbennig o ddiolch mewn sawl ffordd. I ddechrau cyflwynodd plant yr ysgol Sul eu diolch - ar ffurf darlleniadau, gweddi a chân - am roddion y cynhaeaf. Yna cyflwynodd ein gweinidog gopi o beibl.net - 365 o storïau o'r Beibl - yn rhodd i Osian, Tŷ Capel, wrth iddo ef a'i rieni, James a Kate, symud i'w cartref newydd yn Derwen-las. Cyflwyno'u baban Celt Meredydd a wnaeth Steffan ac Elen, ac fe'i bedyddiwyd a'i groesawu i deulu'r eglwys yn y Garn gan y gweinidog.


Cyfarfod Sefydlu Nos Wener, 13 Hydref 2017, daeth cynulleidfa luosog ynghyd i wasanaeth sefydlu'r Parch Ddr R Watcyn James yn weinidog ar Eglwysi Gofalaeth y Garn. Estynnwyd croeso arbennig i gyfeillion o Eglwys Burry Green, Bro Gŵyr, i'r gwasanaeth arbennig hwn. Croesawyd ar ran yr Ofalaeth gan yr Arglwydd Elystan-Morgan a rhoddwyd y siars i'r eglwysi gan y Parch Athro Densil Morgan, Llambed.


Gair o'r Garn I ddarllen copi o'r rhifyn diweddaraf, Hydref 2017, cliciwch Gair o'r Garn


Sul Menter Gobaith Bore Sul, 24 Medi 2017, ymunodd nifer o aelodau'r Garn mewn gwasanaeth arbennig yng Nghapel y Morfa, dan arweiniad y Parch Eifion Roberts. Yn ystod y gwasanaeth cafwyd cyfle i weld dwy ffilm ddiddorol a wnaed gan Zoe Glynn Jones, Swyddog Datblygu a Hyrwyddo Gwaith ac Ieuenctid, gyda rhai o blant ysgolion Sul a chlybiau'r ardal. Diolchwyd i Zoe am ei gwaith gan Dewi Hughes, a chyflwynodd anrheg iddi ar ddiwedd ei chyfnod yn y gwaith. Dymunwn bob llwyddiant i Zoe yn y dyfodol wrth iddi ddechrau ar bennod newydd yn ei hanes.


Swper Cynhaeaf Nos Wener, 15 Medi 2017, cynhaliwyd ein swper blynyddol ym Methlehem, Llandre, a braf iawn oedd cael cwmni ein gweinidog newydd, y Parch Watcyn James, a'i briod Lowri. Yn dilyn swper blasus, rhoddodd Anna Jane, o Gymorth Cristnogol, hanes ei thaith i Ynysoedd y Pilipinas, gan wneud inni sylweddoli faint yr angen ymysg trigolion y cymunedau tlotaf yno, a chymaint o wahaniaeth y gallwn ni ei wneud drwy gyfrannu tuag at Apêl Corwynt Cariad.


Croesawu Gweinidog newydd Hyfrydwch yw cyhoeddi bod y Parch. Ddr R. Watcyn James wedi derbyn galwad i ddod yn weinidog ar eglwysi Gofalaeth y Garn. Dechreuodd ar ei weinidogaeth yn ein mysg ddechrau Medi, ac edrychwn ymlaen yn fawr at ei groesawu ef a'i briod, Lowri, i'r ardal, gan hyderu y bydd bendith ar ei waith yn yr eglwysi a'r fro.I weld newyddion blaenorol, ewch i archif 2017I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadur


"Gwreiddiau" Grŵp newydd sy'n cyfarfod yn festri'r Garn bob bore Iau rhwng 10.15 a 11.30 o'r gloch - paned, sgwrs a chyfle i archwlio ein gwreiddiau yn y ffydd, dan arweiniad ein gweinidog. Croeso cynnes i bawb.Am restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu