Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Poster ysgol Sul y Garn yn Eisteddfod yr Urdd, Mai 2010Pwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Wyn Rhys Morris, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth, er enghraifft, oedfa Gŵyl Ddewi, oedfa ar fore'r Pasg ac oedfa'r Nadolig. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.
Y Parch. Wyn Rhys Morris, Gweinidog
Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.

Newyddion o'r Garn

Gwibdaith Eglwysi'r Garn a'r Noddfa Dydd Sul, 17 Gorffennaf, cynhaliwyd menter newydd pan aeth plant ac aelodau eglwysi'r Garn a'r Noddfa ar bererindod i ardal y Bala. Teithiodd llond bws i orsaf y trên bach ym Mhen-y-bont, y Bala, i fwynhau taith hamddenol gydag ymyl y llyn ar y trên bach i orsaf Llanuwchllyn, lle cafwyd cyfle i gael paned. Yna, ymlaen i Ganolfan Byd Mari Jones yn Llanycil. Cafwyd croeso a sgwrs ddifyr yno am Mari Jones a'i Beibl gan Nerys Siddall, cyn mynd i weld yr arddangosfa gynhwysfawr yn yr hen eglwys. Trefnwyd gweithgareddau i'r plant a chyflwynwyd myfyrdod byr gan y Gweinidog. Clo hyfryd i'r diwrnod oedd pryd o fwyd hynod flasus yng Ngwesty'r Eryrod, Llanuwchllyn. Cafwyd diwrnod i'w gofio - a diolch yn fawr iawn i Alan am yr holl drefniadau.


Oedfa haf yr ofalaeth Bore Sul, 10 Gorffennaf, yng Nghapel Pen-llwyn, cynhaliwyd oedfa arbennig dan arweiniad ein Gweinidog. Hyfryd oedd gweld plant ysgol Sul Pen-llwyn yn gwneud eu cyfraniad mor raenus, ac yn dilyn cafwyd neges berthnasol gan y Gweinidog. A hithau yng nghanol tymor Cystadleuaeth Pêl-droed Ewro 2016, cyfeiriodd at amrywiol aelodau tîm pêl-droedd llwyddiannus Cymru - ac yna at y disgyblion, sef tîm Iesu Grist. Yn dilyn y gwasanaeth, mwynhawyd paned o de yn y festri.


Gŵyl yr ysgolion Sul Bore Sul, 26 Mehefin, yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth, cynhaliwyd yr ŵyl flynyddol, dan arweiniad Miss Zoe Jones, Swyddog Datblygu Gwaith Plant ac Ieuenctid. Cafwyd gweithgareddau amrywiol yn seiliedig ar hanes y tri llanc yn y ffwrn dân, cyn i bawb - yn blant ac oedolion - fwynhau cinio o gŵn poeth a hufen iâ i bwdin. Diolch i'r Pwyllgor am drefnu ac i Zoe am ei harweiniad.


Ordeinio Blaenor Dydd Sadwrn, 25 Mehefin, yng Nghapel Shiloh, Llanbedr Pont Steffan, ordeiniwyd Gruffydd Aled Williams o'r Garn yn flaenor yn yr Henaduriaeth. Roedd yn hyfryd gweld deg o flaenoriaid newydd yn cael eu hordeinio gan y Parch Glyn Tudwal Jones, Caerdydd, Llywydd y Sasiwn. Dymunwn bob bendith i Gruffydd Aled Williams yn y dyfodol, ac edrychwn ymlaen at ei gyfraniad yn y Garn.


Sul Cymorth Cristnogol Bore Sul, 15 Mai 2016, ar ddechrau wythnos Cymorth Cristnogol cynhaliwyd gwasanaeth arbennig dan arweiniad ein Gweinidog. Yn ystod yr oedfa cafwyd cyfle i ddefnyddio'r ddwy sgrin sydd wedi'u gosod yn y capel er mwyn dangos cyflwyniadau, ffilmiau, ac yn y blaen. Yn dilyn yr oedfa, cafwyd cinio bara a chaws yn y festri, gyda'r elw a'r casgliad yn cael eu cyflwyno i Gymorth Cristnogol. Casglwyd £400 - a diolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth a'u haelioni.


Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion Cafwyd cymanfa lwyddiannus ddydd Sul, 8 Mai 2016 yng Nghapel Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth. Thema cyfarfod y plant oedd y tŷ ar y graig a'r tŷ ar y tywod, a chafwyd cyflwyniadau gan Mrs Dulcie James a'r Parch Andrew Lenny; arweiniwyd y canu gan Mr Alan Wynne Jones. Mr David Griffiths, Aberystwyth, oedd arweinydd cymanfa'r oedolion, a chafwyd canu ysbrydoledig dan ei arweiniad.


Oedfa Basg yr Ofalaeth Cynhaliwyd oedfa arbennig, dan arweiniad y Gweinidog, fore Sul y Pasg, 27 Mawrth, pryd y daeth cynulleidfa o wahanol eglwysi'r ofalaeth yghyd i ddathlu'r Atgyfodiad mewn gwasanaeth cymun.


Cyfarfod Gweddi Byd-eang y Chwiorydd Cynhaliwyd y cyfarfod arbennig hwn bnawn Gwener, 4 Mawrth 2016. Paratowyd y gwasanaeth eleni gan Chwiorydd Ciwba, a'r thema oedd: 'Derbyniwch blant, derbyniwch fi.' Arweiniwyd y gwasanaeth gan Mrs Llinos Dafis, a chymerwyd rhan gan Chwiorydd o'r Garn, Capel Noddfa ac Eglwys Llanfihangel Genau'r Glyn. Gwnaed casgliad tuag at y mudiad, a chroesawyd pawb i gymdeithasu dros de yn y festri yn dilyn y gwasanaeth.


Oedfa Gŵyl Ddewi'r Ofalaeth Bore Sul, 28 Chwefror 2016 cynhaliwyd oedfa arbennig yng Nghapel y Garn, dan arweiniad y Gweinidog, i ddathlu gŵyl ein nawddsant. Rhai o blant yr ysgol Sul oedd yn gyfrifol am y rhannau arweiniol a chafwyd gair pwrpasol iddynt gan y Gweinidog. Gwnaed casgliad tuag at Ambiwlans Awyr Cymru


Cyngerdd Cofio Canrif Nos Fawrth, 16 Chwefror 2016, cafwyd noson arbennig i nodi canmlwyddiant cyngerdd a gynhaliwyd yng Nghapel y Garn union ganrif yn ôl, pryd y cymerwyd rhan gan gerddorion alltud o Wlad Belg oedd yn byw yn yr ardal ar y pryd. Cafwyd cyflwyniad i hanes y cerddorion gan Dr Rhian Davies, a chyfraniadau ar lafar ac ar gân o raglen 1916 gan artistiaid lleol; amlinellodd Siôn Meredith sefyllfa ffoaduriaid heddiw a gwaith yr elusen Tearfund i geisio lleddfu eu hangen. Llywydd anrhydeddus yr Arglwydd Elystan-Morgan a thalwyd y diolchiadau gan Rhodri Morgan, gan ddilyn ei dad-cu, y Prifardd Dewi Morgan, yn y cyngerdd ganrif yn ôl. Roedd hefyd yn fraint arbennig cael cwmni rhai o'r ffoaduriaid o Syria sydd bellach yn byw yn Aberystwyth yn y digwyddiad. Gwnaed casgliad tuag at y Groes Goch, ac mae'r swm bellach dros £1,000.


Sul cyntaf y flwyddyn 2016 Bore Sul, 3 Ionawr 2016, croesawyd ein cyn-weinidog, y Parch Elwyn Pryse, i arwain ein haddoliad, a chafwyd neges heriol ganddo ar ddechrau blwyddyn. Yn yr hwyr, cynhaliwyd ein Cwrdd Gweddi Dechrau'r Flwyddyn, a chymerwyd rhan gan nifer o'r aelodau. Cafwyd cyfraniadau amrywiol a bendithiol, a braint arbennig oedd cael canu tôn newydd, sef 'Gaerwen' gan Alan Wynne Jones, ar eiriau gafaelgar emyn Dilys Baker-Jones – profiad gwefreiddiol yn wir.I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadurOedfaon mis Awst Yn unol â'n harfer ers rhai blynyddoedd bellach, byddwn yn cydaddoli a chyfeillion Capel Noddfa yn ystod mis Awst. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadur


Pwyllgor Bugeiliol Cynhelir cyfarfod cyntaf Pwyllgor Bugeiliol yr Ofalaeth nos Lun, 5 Medi 2016, yn Festri'r Garn am 7 o'r gloch.


Swper Cynhaeaf Nos Wener, 16 Medi 2016, am 6 o'r gloch yn Ysgoldy Bethlehem, Llandre. Dewch i gefnogi.


Sul Menter Gobaith Dydd Sul, 25 Medi 2016 - oedfa am 10 o'r gloch yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth, gyda'r Parch Owain Llyˆr Evans, Caerdydd.


Am restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu