Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Y Parch Ddr R Watcyn JamesPwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Ddr R. Watcyn James, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth ar rai Suliau. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.

Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.
Newyddion o'r Garn

Gair o'r Garn Mae'r rhifyn diweddaraf, Haf 2019, bellach ar gael. I weld copi, cliciwch Gair o'r Garn


Oedfa haf yr Ofalaeth Daeth cynulleidfa dda ynghyd yng Nghapel Pen-llwyn bore Sul, 23 Mehefin, i oedfa haf yr ofalaeth, dan arweiniad ein Gweinidog. Cafwyd neges amserol ganddo ar un o ddywediadau'r Iesu, sef 'Myfi yw'r Bugail Da'. Cafwyd cyfle i gymdeithasu yn y festri yn dilyn y gwasanaeth, a diolch i aelodau Pen-llwyn am baratoi ar ein cyfer. Gwnaed casgliad tuag at Feiciau Gwaed Cymru, elusen yr ofalaeth am eleni.


Cydymdeimlad Estynnir ein cydymdeimlad dwysaf â theulu'r diweddar Eric Hall, a fu farw'n dawel ar 1 Mai, yn dilyn cystudd maith a ddioddefodd yn wrol ac yn urddasol. Cynhaliwyd angladd Eric yng Nghapel y Garn ddydd Gwener, 17 Mai, dan arweiniad ein Gweinidog.


Oedfaon y Pasg 2019 Cafwyd dwy oedfa i eglwysi'r ofalaeth dros gyfnod y Pasg - y gyntaf yn oedfa o fyfyrdod ar fore'r Groglith yng Nghapel Seion, ac yna oedfa gymun i ddathlu buddugoliaeth yr atgyfodiad yng Nghapel y Garn fore Sul y Pasg. Roedd y ddau wasanaeth dan arweiniad ein Gweinidog, y Parch. Ddr Watcyn James, ac roedd cynulleidfa niferus wedi dod ynghyd ar gyfer y ddwy oedfa arbennig hyn.


Cymdeithas Lenyddol y Garn Daeth tymor llwyddiannus arall i ben nos Wener, 16 Mawrth, drwy ddathlu Gŵyl Ddewi ym Methlehem, Llandre. Mwynhawyd gwledd flasus o gawl cartref a tharten afalau, a chafwyd araith ddifyr a phwrpasol gan ein gŵr gwadd, Ifan Gruffydd, Tregaron. Gwnaed casgliad tuag at Crohn's & Colitis UK, a throsglwyddwyd £200 i'r gronfa.


Cyflwyno siec i elusen Ar ddechrau Oedfa'r Ofalaeth a gynhaliwyd bore Sul, 27 Ionawr, cyflwynodd Mrs Janet Jones, Cadeirydd yr Ofalaeth, siec am dros 860 o bunnoedd i'r Dr Alan Axford, Cadeirydd Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref, Ardal Aberystwyth. Codwyd yr arian drwy gynnal casgliad yn oedfaon yr ofalaeth yn ystod 2018. Diolch i bawb am eu haelioni.


Cydymdeimlir â theulu'r ddiweddar Annie Edwards, un o'n haelodau hynaf, a fu farw ar 17 Ionawr 2019. Bu'n ffyddlon i'r oedfaon a chyfarfodydd Cymdeithas Chwiorydd y Garn. Cynhaliwyd ei hangladd ddydd Sadwrn, 2 Chwefror, dan arweiniad ein Gweinidog.


Gwasanaethau'r Nadolig Bore Sul, 16 Rhagfyr, cafwyd gwasanaeth Nadolig teuluol i gyflwyno Stori'r Geni, lle cymerwyd rhan gan nifer o blant ac oedolion, gyda pharti i'r plant yn dilyn. Yna, nos Sul, 23 Rhagfyr, cynhaliwyd Gwasanaeth y Gair a'r Geiriau, dan arweiniad y Gweinidog, a chrewyd naws Nadoligaidd hyfryd gan y band ieuenctid, yr amrywiol ddarlleniadau, y carolau cynulleidfaol yn ogystal â chyfraniad gan y parti canu, dan arweiniad Alan Wynne Jones. Bore'r Nadolig, cafwyd oedfa deuluol fendithiol, eto dan arweiniad ein Gweinidog. Braf oedd croesawu nifer dda i'r gwasanaethau hyn, a melys oedd y cymdeithasu yn y festri dros baned wedyn - diolch i bawb am eu cefnogaeth.


Cymdeithas Lenyddol y Garn Cafwyd noson arbennig yn 'Dathlu'r Nadolig' nos Wener, 14 Rhagfyr, dan arweiniad Alan Wynne Jones. Braf oedd gweld y festri'n llawn ar gyfer y cyflwyniadau amrywiol - yn ddarlleniadau a charolau, a chafwyd cyfle i gymdeithasu dros baned a mins pei i ddilyn.


Cydymdeimlad Estynnir ein cydymdeimlad dwysaf â theulu'r ddiweddar Janet Roberts, a fu farw'n dawel ddydd Sul, 21 Hydref. Bu Janet yn aelod gwerthfawr a ffyddlon - yn athrawes ac yn drysorydd yr ysgol Sul am flynyddoedd lawer ac yn ysgrifenydd y Gymdeithas Lenyddol. Fe welir ei cholli yn fawr iawn, ac anfonwn ein cofion at Dylan, Steffan, Trystan a'u teuluoedd.


Uno'r Babell, Dôl-y-bont, a'r Garn Pnawn Sul, 21 Hydref 2018, cynhaliwyd oedfa arbennig yng Nghapel y Babell i nodi uno cynulleidfaoedd y Babell a'r Garn. Llywyddwyd yr oedfa gan Mrs Margaret Daniel, Blaenannerch, Llywydd yr Henaduriaeth, a chafwyd cyfraniadau gan gyn-weinidogion y Babell, yn ogystal ag anogaeth i'r dyfodol gan y Gweinidog presennol, y Parch Ddr Watcyn James. Yn dilyn yr oedfa, paratowyd te croeso yn festri'r Garn.Dilynwch ni ar Twitter @capelygarn


I weld newyddion blaenorol, ewch i archif 2018I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadur


"Gwreiddiau" Grŵp newydd sy'n cyfarfod yn festri'r Garn bob bore Iau rhwng 10.15 a 11.30 o'r gloch - paned, sgwrs a chyfle i archwlio ein gwreiddiau yn y ffydd, dan arweiniad ein gweinidog. Croeso cynnes i bawb.


.

Am restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu