Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Y Parch Ddr R Watcyn JamesPwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Ddr R. Watcyn James, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth ar rai Suliau. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.

Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.
Newyddion o'r Garn

Cydymdeimlad Estynnir ein cydymdeimlad dwysaf â theulu'r ddiweddar Janet Roberts, a fu farw'n dawel ddydd Sul, 21 Hydref. Bu Janet yn aelod gwerthfawr a ffyddlon - yn athrawes ac yn drysorydd yr ysgol Sul am flynyddoedd lawer ac yn ysgrifenydd y Gymdeithas Lenyddol. Fe welir ei cholli yn fawr iawn, ac anfonwn ein cofion at Dylan, Steffan, Trystan a'u teuluoedd.


Uno'r Babell, Dôl-y-bont, a'r Garn Pnawn Sul, 21 Hydref 2018, cynhaliwyd oedfa arbennig yng Nghapel y Babell i nodi uno cynulleidfaoedd y Babell a'r Garn. Llywyddwyd yr oedfa gan Mrs Margaret Daniel, Blaenannerch, Llywydd yr Henaduriaeth, a chafwyd cyfraniadau gan gyn-weinidogion y Babell, yn ogystal ag anogaeth i'r dyfodol gan y Gweinidog presennol, y Parch Ddr Watcyn James. Yn dilyn yr oedfa, paratowyd te croeso yn festri'r Garn.


Gair o'r Garn Mae'r rhifyn diweddaraf, sef rhifyn Haf 2018, bellach ar gael. I ddarllen copi electronig, cliciwch Gair o'r Garn


Swper Cynhaeaf Nos Wener, 14 Medi 2018, daeth nifer dda i Ysgoldy Bethlehem, Llandre, i fwynhau ein swper cynhaeaf blynyddol. Llywiwyd y noson gan Alan Wynne Jones, a Dwysli Peleg-Williams a Delyth Jones oedd yn gyfrifol am baratoi'r wledd flasus a gafwyd. Yna, cyflwynodd yr Arglwydd Elystan-Morgan roddion i Erddyn a Gwenda James i ddiolch iddynt am eu gwasanaeth a'u gofal am Fethlehem am flynyddoedd lawer.


Oedfa'r Ofalaeth Bore Sul, 2 Medi 2018, daeth aelodau eglwysi'r ofalaeth at ei gilydd i gydaddoli yng Nghapel Rehoboth, Taliesin, dan arweiniad y Gweinidog. Gwnaed casgliad tuag at Hosbis yn y Cartref, Aberystwyth.


Oedfa Haf yr Ofalaeth Bore Sul, 22 Gorffennaf 2018, daeth eglwysi'r ofalaeth ynghyd yng Nghapel Pen-llwyn, Capel Bangor, ar gyfer gwasanaeth arbennig dan arweiniad y Gweinidog. Cafwyd oedfa fendithiol gyda'n gilydd ar y thema: 'Myfi yw bara'r bywyd'. Gwnaed casgliad tuag at Hosbis yn y Cartref, Aberystwyth - elusen yr ofalaeth am eleni.


Llongyfarchiadau i Meinir a Gwern ar eu canlyniadau gradd ardderchog, a phob dymuniad da i chi eich dau yn eich gyrfaoedd yn y dyfodol.


Gŵyl yr Ysgolion Sul Cafwyd gŵyl lwyddiannus iawn ddydd Sul, 24 Mehefin 2018, yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth. Arweiniwyd y sesiwn gan Dr Owain Edwards a Chriw Coleg y Bala, a braf oedd gweld plant o ysgolion Sul yr ardal yn mwynhau gemau, stori, ffilm a chân gyda'i gilydd. Roedd y bwyd barbeciw, dan ofal cyfeillion Capel y Morfa, hefyd yn flasus iawn, fel arfer! Gwnaed casgliad tuag at Dŷ Helyg, Ysbyty Bronglais, sy'n rhoi cefnogaeth werthfawri blant a phobl ifanc.


Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion dydd Sul, 13 Mai, cynhaliwyd cymanfa lwyddiannus yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth. Yng nghyfarfod y plant yn y bore, cyflwynwyd yr emynau gan blant ysgolion Sul y cylch, arweiniwyd y canu gan Llio Penri a chafwyd neges bwrpasol gan y Parch Eifion Roberts. Arweinydd cymanfa'r oedolion yng nghyfarfod yr hwyr oedd Alwyn Evans, a chafwyd oedfa fendithiol o ganu mawl dan ei arweiniad.


Prosiect Cofio a Myfyrio Cafwyd noson arbennig iawn yng nghwmni Mererid Hopwood, nos Iau, 10 Mai 2018, yng Nghapel Horeb, Penrhyn-coch, yn glo i weithgareddau'r prosiect a fu'n ystyried effeithiau Rhyfel 1914-18 ar ardal gogledd Ceredigion. Wedi i gadeirydd y pwyllgor, Llinos Dafis, a gyflwyno crynodeb cynhwysfawr o hanes y prosiect, cafwyd sgwrs wefreiddiol gan y siaradwraig wadd ar 'Bensaerni"aeth Waldo'. Yn dilyn hynny, roedd cyfle i arwyddo Llyfr Gwyn Hedddwch a chymdeithasu dros baned. Gwnaed casgliad tuag at Gymdeithas Waldo a Chymdeithas y Cymod.I weld newyddion blaenorol, ewch i archif 2018I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadur


"Gwreiddiau" Grŵp newydd sy'n cyfarfod yn festri'r Garn bob bore Iau rhwng 10.15 a 11.30 o'r gloch - paned, sgwrs a chyfle i archwlio ein gwreiddiau yn y ffydd, dan arweiniad ein gweinidog. Croeso cynnes i bawb.


.

Am restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu