Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Archif Newyddion y Garn 2017Sul Cymorth Cristnogol

Bore Sul, 21 Mai, cynhaliwyd oedfa arbennig i gloi Wythnos Cymorth Cristnogol dan arweiniad y Parch John Roberts. Yn dilyn cafwyd Cinio Bara a Chaws yn y festri, wedi'i baratoi gan y Chwiorydd. Gwnaed casgliad o £549 tuag at Gymorth Cristnogol, a diolch i gyfeillion Capel Noddfa am eu cefnogaeth hefyd.

Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion

Dydd Sul, 14 Mai, cynhaliwyd y gymanfa ganu flynyddol. Cafwyd cyfarfod bywiog a byrlymus i'r plant yn y bore - gyda phlant y gwahanol ysgolion Sul yn cyflwyno'r emynau a sgwrs ddifyr a pherthnasol gan Mrs Helen Jones, Tal-y-bont. Arweinydd cymanfa'r oedolion yn yr hwyr oedd Alwyn Evans, Machynlleth, ac yr oedd cynulleidfa dda wedi dod ynghyd i ymuno yn y canu mawl.

Gwasanaeth Gollwng ein Gweinidog

Nos Sul, 26 Mawrth, cynhaliwyd y Cwrdd Gollwng yn y Garn a braf oedd gweld cymaint o aelodau'r capeli a ffrindiau o'r tu allan wedi dod ynghyd. Y Parchedig Llunos Mai Gordon, Llywydd Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro oedd yn llywio'r cyfarfod ac yn gweinyddu Defod Gollwng y Gweinidog. Offrymwyd gweddi ar ran yr Eglwysi gan y Parchedig Nicholas Bee, a gweddi ar ran y Gweinidog gan y Parchedig Elwyn Pryse.

Yn y Cyfarchiad o'r Eglwysi rhoddodd yr Arglwydd Elystan deyrnged haeddiannol werthfawrogol o'r gŵr oedd 'â thinc Pantycelyn a Dafydd Jones o Gaeo yn ei leferydd'. Yn y cyfarchiad ar ran yr Henaduriaeth sylwodd y Parch Roger Ellis Humphreys ar gadernid ei ddaliadau a'i ddiwydrwydd yn ei waith, ymhlith pethau eraill. Dan arweiniad Alan Wynne Jones canodd côr o blith aelodau'r ofalaeth emyn gan Mrs Dilys Baker Jones ar y dôn Gaerwen, a gyfansoddwyd ar gyfer y geiriau gan yr arweinydd. Darllenodd Vernon Jones soned rymus yr oedd wedi ei chyfansoddi ar gyfer yr achlysur. Cyflwynodd Alan Wynne Jones dysteb i'r Parchedig Wyn Morris a chyflwynodd Heulwen Lewis rodd i'r Parchedig Judith Morris. Ar ôl yr holl ddiolch a'r dymuniadau da cafwyd ymateb nodweddiadol o ddiymhongar a gostyngedig gan y cyn-weinidog. Yna, gyda datganiad llawn ardddeliad a chadernid o'r emyn “I Dduw bo'r gogoniant, fe wnaeth bethau mawr” daeth y cyfarfod i ben, ac ymasglodd y gynulleidfa niferus yn y festri lle roedd chwiorydd eglwysi'r ofalaeth wedi paratoi gwledd ar eu cyfer. Bu'n noson gofiadwy.

Sul olaf y Gweinidog

Bore Sul, 19 Mawrth 19, roedd y Parch Wyn Morris yn gwasanaethu ar ei Sul olaf yng nghapel y Garn fel ein Gweinidog. Gosodwyd naws arbennig y cyfarfod yn y dechrau pan ddarllenodd Lois ac Elin yr emyn 'Dwy law yn erfyn'. Yn ei anerchiad i'r plant, cyn iddyn nhw fynd alllan i'r Ysgol Sul, pwysleisiodd y Gweinidog bwysigrwydd cofio, a chymaint o rodd yw gallu galw atgofion i gof. Yna, ar ddiwedd ei anerchiad i'r oedolion, cyn ein galw at Fwrdd y Cymun, galwodd y plant yn ôl i ymuno â ni yn y ddefod, profiad a fydd yn aros yn eu cof yn hir.

Y Gymdeithas Lenyddol

Daeth tymor y gymdeithas i ben yn Ysgoldy Bethlehem nos Wener, 17 Mawrth, gyda noson gymdeithasol, hwyliog. Ar ôl pryd o gawl cartref a tharten afal cynhaliwyd Eisteddfod Fach Ni Eto, gyda Geraint Evans, Tal-y-bont, yn tafoli'r gwahanol dasgau.

Gwasanaeth Gŵyl Ddewi

Bore Sul, 5 Mawrth, roedd yn hyfryd gweld plant yr ysgol Sul yn eu gwisgoedd traddodiadol lliwgar yn cymryd rhan yn y gwasanaeth. Trefnwyd ac arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parch Richard Lewis, a chafwyd neges bwrpasol ganddo i gofio gŵyl ein nawddsant.

Cyfarfod Gweddi Byd-eang y Chwiorydd

Pnawn Gwener, 3 Mawrth, daeth chwiorydd Capel y Garn, Capel Noddfa ac Eglwys Llandre at ei gilydd i gynnal y cyfarfod gweddi blynyddol hwn. Thema'r gwasanaeth eleni, a baratowyd gan Chwiorydd Ynysoedd y Pilipinas, oedd: 'Ydw i'n annheg â thi?, yn seiliedig ar ddameg y gweithwyr yn y winllan. Gwnaed casgliad tuag at apêl y Pilipinas, a mwynhawyd paned a sgwrs yn y festri yn dilyn y gwasanaeth.

Dathlu Gŵyl Ddewi

Dydd Mercher, 1 Mawrth, Cynhaliwyd Te Prynhawn llwyddiannus yn y festri, a braf oedd cael cyfle i gymdeithas ar ŵyl ein nawddsant. Trefnwyd y te gan y Grŵp Help Llaw i godi arian at Gronfa Ffoaduriaid Syria, a throsglwyddwyd £700 i gronfa Aberaid, sy'n helpu ffoaduriaid yn lleol.

Cymdeithas Lenyddol y Garn

Nos Wener, 17 Chwefror, cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Manon Steffan Ros, ar y thema 'Ysbrydoliaeth'. Soniodd Manon am yr hyn a'i sbardunodd i ddechrau ysgrifennu'n greadigol a chyfeiriodd at nifer o'i gweithiau, yn ddramâu a nofelau. Cyflwynwyd Manon gan Alan Wynne Jones, Cadeirydd y Gymdeithas a thalwyd y diolchiadau gan yr Athro Gruffydd Aled Williams. Diolch hefyd i Lenyddiaeth Cymru am nawdd tuag at y noson hon.

Am archif newyddion 2016, cliciwch yma.


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu